Undersøgelsen fokuserer bl.a. på følgende emner
  • Typer af skoleledere og skoleledelse
  • Betydning af autonomi og skolernes ydre vilkår for skoleledelse og elevpræstationer
  • Betydningen af samarbejde internt på skolen og eksternt i forhold til bl.a. skolebestyrelse og forældre for elevernes præstationer
  • Betydning af ledelse for læreres motivation og undervisningsadfærd
  • Betydning af ledelse for elevpræstationer i Danmark og Texas
  • Hvordan kan man forklare forskelle i læreradfærd? • Betydning af læreres baggrund, motivation og undervisning for elevpræstationer
Projektbeskrivelse

Uddannelsesniveauet i folke- og privatskolerne må løftes, hvis den politiske målsætning, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, skal indfris. Bedre skoleledelse og undervisning er midler hertil. Dette forskningsprojekt belyser derfor, hvordan forskellige former for skoleledelse og undervisning påvirker elevernes præstationer og trivsel på skolen. Hermed belyses sammenhængen mellem kommunernes skolepolitik, ledelsen af de enkelte skoler, lærernes undervisning og elevernes præstationer og trivsel. 

Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer til lederne af alle folkeskoler og frie skoler i Danmark, til dansk- og matematiklærere i alle 9. klasser og til elever og deres forældre. Hermed belyses, hvordan skolerne ledes, hvordan lærerne underviser eleverne, og hvordan eleverne trives og både de selv og deres forældre oplever undervisningen og skolen. Spørgeskemaundersøgelserne kobles med elevernes karakterer i dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøve. Derved undersøges, hvordan forskellige former for skoleledelse og undervisning påvirker elevernes præstationer og trivsel. Der tages højde for, at skolerne og lærerne står over for forskellige opgaver på baggrund af elevernes sociale baggrund og forudsætninger. Endelig foretages kvalitative interview og observation af ledelse og undervisning i et mindre antal skoler.

Den samlede undersøgelse består for det første af en hovedundersøgelse, ”Skoleledelse, undervisning og elevpræstationer”, der er støttet af Det Strategiske Forskningsråd med finansiering fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Aarhus Universitet. For det andet er der i tilknytning til dette projekt gennemført to undersøgelser for Undervisningsministeriet på foranledning af Skolerådets Formandskab. De to undersøgelser omfatter dels vilkår og former for skoleledelse i folkeskolen samt betydning heraf for elevers faglige præstationer og for elevernes og lærernes trivsel, dels betydningen af lærernes baggrund og undervisning for elevernes faglige præstationer i folkeskolen. Forskningsrapporter fra de to undersøgelser er anvendt i Skolerådets rådgivning af Undervisningsministeren. 

Søg på suet.sfi.dk